Unicode test page and transliteration / transcription tables for
writing systems (alphabets, abjads, syllabaries) of various languages


ang | chu | cmg | fas | gld | glv | lus | mah | mal | mar | mdf | mhr | mia | mic | mkd | mlg | mlt | mnc | mni | mnk | mns | mol | mon | Mors | mri | mrj | msa | myv | nah | naq | nau | nav | nbl | nep | nio | niv | nog | nor | nso | oci | Ogam | oji | ori | orm | oss | ota | pan | peo | pnb | pol | por | pus | que | xmf | yrk
A-B | C-E | F-J | K-L | R-S | T-Z


Macedonian alphabet | македонска азбука (makedonska azbuka)
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш
a b v g d đ e ž z dz i j k l lj m n nj o p r s t u f h c č dž š

Malagasy alphabet | abidy malagasy
A B D E F G H I J K L M N O Ô P R S T V Y Z
a b d e f g h i j k l m n o ô p r s t v y z

Malay Latin alphabet | abjad bahasa Melayu
A B C D (DZ) E F G H I J K (KH) L M N (NY) (NG) (NGG) O P Q R S (SY) T (TS) U V W X Y Z
a b c d (dz) e f g h i j k (kh) l m n (ny) (ng) (ngg) o p q r s (sy) t (ts) u v w x y z
a be ce de   e ef ge ha i je ke   el em en       o pe ki er es   te   u fe we iks ye zet

Malay Jawi alphabet | ابجد جاوي بهاس ملايو / abjad Jawi bahasa Melayu
ي ه ۏ و ڽ ن م ل ݢ ك ق ڤ ف ڠ غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت ب ا
y h v w ñ n m l g k p ġ ʿ ḷ/ḍ ŝ s j r d č j t b ʾ

Malayalam alphabet | മലയാളം അക്ഷരമാല (malayāḷaṃ akṣaramāla)
അ- ആ-/-ാ ഇ-/-ി ഈ-/-ീ ഉ-/-ു ഊ-/-ൂ ഋ-/-ൃ ഌ-/- എ-/-െ- ഏ-/-േ- ഐ-/-ൈ- ഒ-/-ൊ ഓ-/-ോ ഔ-/-ൌ
a ā i ī u ū r l e ē ai o ō au
ka kʰa ga gʰa ṅa ča čʰa ja jʰa ña ṭa ṭʰa ḍa ḍʰa ṇa ta tʰa da dʰa na
-്
pa pʰa ba bʰa ma ya ra ṟa la ḷa ḻa va ša ṣa sa ha - -
some Malayalam conjuncts / ligatures
ക്ക ക്ട ക്ത ക്മ ക്ല ക്ഷ ഗ്ഗ ഗ്ദ ഗ്ന ഗ്മ ഗ്ല ങ്ക ങ്ങ ച്ച ച്ഛ ജ്ജ ജ്ഞ ഞ്ച
kka kṭa kta kma kla kṣa gga gda gna gma gla ṅka ṅṅa čča ččʰa jja jña ñča
ഞ്ഞ ട്ട ഡ്ഡ ണ്ട ണ്ഡ ണ്ണ ണ്മ ത്ത ത്ഥ ത്ന ത്ഭ ത്മ ത്സ ദ്ദ ദ്ധ ന്ത ന്ഥ ന്ധ
ñña ṭṭa ḍḍa ṇṭa ṇḍa ṇṇa ṇma tta ttʰa tna tbʰa tma tsa dda ddʰa nta ntʰa nda
ന്ധ ന്ന ന്മ ന്റ പ്ത പ്പ പ്ര പ്ല പ്സ ബ്ദ ബ്ധ ബ്ബ ബ്ല മ്പ മ്മ മ്ല യ്യ യ്ക്ക
ndʰa nna nma nṟa pta ppa pra pla psa bda bdʰa bba bla mpa mma mla yya ykka
റ്റ ല്ല ള്ള വ്വ ശ്ച ശ്ല ശ്ശ ശ്വ ഷ്ട ഷ്ണ സ്ക സ്ഥ സ്ന സ്ല സ്സ സ്റ്റ ഹ്ന ഹ്മ ഹ്ല
ṟṟa lla ḷḷa vva šča šla šša šva ṣṭa ṣṇa ska stʰa sna sla ssa sṟṟa hna hma hla

Maltese alphabet | alfabett Malti
A (Â) (Á) (À) B Ċ D E (Ê) (É) (È) F Ġ G H Ħ I (Î) (Í) (Ì) J
a (â) (á) (à) b ċ d e (ê) (é) (è) f ġ g h ħ i (î) (í) (ì) j
a       be ċe de e       ef ġe ge ajn akka ħe i       je
K L M N O (Ô) (Ó) (Ò) P Q R S T U (Û) (Ú) (Ù) V W X Ż Z
k l m n o (ô) (ó) (ò) p q r s t u (û) (ú) (ù) v w x ż z
ke elle emme enne o       pe qe erre esse te u       ve we exxe że ze

Manchu alphabet
a e i ī o u ū n ŋ k g h b p s š t
d l m č j y r f w ġ c z ž č̣ ǰ

Mandinka alphabet
A B C D E F G H I J K L M N Ñ Ŋ O P R S T U W Y
a b c d e f g h i j k l m n ñ ŋ o p r s t u w y

Manipuri / Meitei alphabet | ꯃꯤꯇꯧ ꯃꯌꯦꯛ / মিতৈ ময়েক্ (mitei mayek)
ꯑ- ꯑꯥ-/-ꯥ ꯑꯤ-/-ꯤ -ꯢ ꯑꯨ-/-ꯨ ꯑꯦ-/-ꯦ ꯑꯩ-/-ꯩ ꯑꯣ-/-ꯣ ꯑꯧ-/-ꯧ -ꯪ
ꯑꯇꯤꯌ ꯑꯥꯇꯞ ꯑꯤꯅꯞ ꯏ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯑꯨꯅꯞ ꯎꯟ ꯌꯦꯠꯅꯞ ꯆꯩꯅꯞ ꯑꯣꯠꯅꯞ ꯁꯧꯅꯞ ꯅꯨꯪ
অ- আ-/-া ই-/-ি ঈ-/-ী -ী উ-/-ু ঊ-/-ূ এ-/-ে ঐ-/-ৈ ও-/-ো ঔ-/-ৌ -ং
অতিয় আতপ্ ইনপ্ ঈ লোন্​সুম্ উনপ্ ঊন্ য়েত্​নপ্ চৈনপ্ ওত্​নপ্ সৌনপ্ নুং
a ā i ī u ū e ei o ou
atiya ātap inap ī ī lonsum unap ūn yetnap čeinap otnap sounap nuṃ
-ꯛ -ꯡ -ꯠ -ꯟ
ꯀꯣꯛ ꯀꯣꯛ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯈꯧ ꯒꯣꯛ ꯘꯧ ꯉꯧ ꯉꯧ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯆꯤꯜ ꯖꯤꯜ ꯓꯝ ꯇꯤꯜ ꯇꯤꯜ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯊꯧ ꯗꯤꯜ ꯙꯧ ꯅꯥ ꯅꯥ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ
-ক্ -ঙ্ -ত্ -ন্
কোক্ কোক্ লোন্​সুম্ খৌ গোক্ ঘৌ ঙৌ ঙৌ লোন্​সুম্ চিল্ জিল্ ঝম্ তিল্ তিল্ লোন্​সুম্ থৌ দিল্ ধৌ না না লোন্​সুম্
ka -k kʰa ga gʰa ṅa -ṅ ča ja jʰa ta -t tʰa da dʰa na -n
kok kok lonsum kʰou gok gʰou ṅou ṅou lonsum čil jil jʰam til til lonsum tʰou dil dʰou nā lonsum
-ꯞ -ꯝ -ꯜ
ꯄꯥ ꯄꯥ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯐꯝ ꯕꯥ ꯚꯝ ꯃꯤꯠ ꯃꯤꯠ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯌꯡ ꯔꯩ ꯂꯩ ꯂꯩ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯋꯩ ꯁꯝ ꯍꯨꯛ
-প্ -ম্ য় -ল্
পা পা লোন্​সুম্ ফম্ বা ভম্ মিত্ মিত্ লোন্​সুম্ য়ঙ্ রৈ লৈ লৈ লোন্​সুম্ ৱৈ সম্ হুক্
pa -p pʰa ba bʰa ma -m ya ra la -l wa sa ha
-p pʰam bʰam mit mit lonsum yaṅ rei lei lei lonsum wei sam huk

Mansi alphabet | маньси алфавит (man'si alfavit)
А А̄ Б В Г Д Е Е̄ Ё Ж З И Ӣ Й К Л М Н Ӈ О О̄ П Р С Т У Ӯ Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Э̄ Ю Ю̄ Я Я̄
а а̄ б в г д е е̄ ё ж з и ӣ й к л м н ӈ о о̄ п р с т у ӯ ф х ц ч ш щ ъ ы ь э э̄ ю ю̄ я я̄
a a b v g d e e jo ž z i i j k l m n ŋ o o p r s t u u f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ė ju ju ja ja

Manx Gaelic alphabet | abyrlhit ’sy Ghaelg
A B C (Ç) D E F G H I J K L
a b c (ç) d e f g h i j k l
aittyn beih couyll   darragh eboin faarney guilckagh hibbin iuar juys keirn lhouan
M N O P Q R S T U V W Y
m n o p q r s t u v w y
malpys neaynin onnane pobbyl quinsh rennaigh shellagh tramman unjin vervine wooshlagh yiarn

Maori alphabet | te tātai reta Māori
A (Ā) E (Ē) H I (Ī) K M N NG O (Ō) P R T U (Ū) W WH
a (ā) e (ē) h i (ī) k m n ng o (ō) p r t u (ū) w wh
a ā e ē ha i ī ka ma na nga o ō pa ra ta u ū wa wha

Marathi alphabet | मराठी वर्णमाला (marāṭʰī warṇamālā)
अ- आ-/-ा इ-/-ि- ई-/-ी उ-/-ु ऊ-/-ू ऋ-/-ृ ऌ-/-ॄ ए-/-े ऐ-/-ै ओ-/-ो औ-/-ौ
a ā i ī u ū e ai o au
ka kʰa ga gʰa ṅa ca/ča cʰa/čʰa dza/ja dzʰa/jʰa ña ṭa ṭʰa ḍa ḍʰa ṇa ta tʰa da dʰa na
-् -ँ -ं -़
pa pʰa ba bʰa ma ya ra la wa ŝa ša sa ha - -

Meadow Mari alphabet | олык марий алфавит (olyk marij alfavit)
А Ӓ Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н Ҥ О Ӧ П Р С Т У Ӱ Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а ӓ б в г д е ё ж з и й к л м н ҥ о ӧ п р с т у ӱ ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
a ä b v g d e jo ž z i j k l m n ŋ o ö p r s t u ü f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja

Hill Mari alphabet | кырык мары алфавит (kyryk mary alfavit)
А Ӓ Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О Ӧ П Р С Т У Ӱ Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ӹ Ь Э Ю Я
а ӓ б в г д е ё ж з и й к л м н о ӧ п р с т у ӱ ф х ц ч ш щ ъ ы ӹ ь э ю я
a ä b v g d e jo ž z i j k l m n o ö p r s t u ü f ȟ c č š ş̌ " y ÿ ' ė ju ja

Marshallese alphabet
A Ā B D E I J K L M N Ñ O Ō P R T U Ū W
a ā b d e i j k l m n ñ o ō p r t u ū w

Miami alphabet
A AA C E EE H HC HK HP HS HT I II K L M N O OO P S Š T W Y
a aa c e ee h hc hk hp hs ht i ii k l m n o oo p s š t w y

Micmac alphabet
A E G I J L M N O P Q S T U W
a e g i j l m n o p q s t u w

Mingrelian alphabet | მარგალური ანბანი (margaluri anbani)
a b g d e v z i k l m n y o p ž r s
t w u ġ q š č̣ dz c č ȟ ǰ h ʿ ə

Mizo alphabet
A AW B CH D E F G NG H I J K L M N O P R S T Ţ U V Z
a aw b ch d e f g ng h i j k l m n o p r s t ţ u v z

Moldovan Latin alphabet | alfabetul moldovenesc
A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P (Q) R S Ș T Ț U V (W) X (Y) Z
a ă â b c d e f g h i î j k l m n o p (q) r s ș t ț u v (w) x (y) z

Moldovan Cyrillic alphabet | алфабетул молдовенеск / alfabetul moldovenesc
А Б В Г Д Е Ж Ӂ З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ж ӂ з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы ь э ю я
а бе ве ге де е же ӂе зе и йе ка ле ме не о пе ре се те у фе ха це че ше ы и куртэ э ю я
a b v g/gh d e j ge z i i c/ch/k l m n o p r s t u f h ț ce ș â/î -i ă iu ea/ia
a be ve ghe de e je ge ze i ie ca le me ne o pe re se te u fe ha țe ce șe â i curtă ă iu ia

Mongolian Cyrillic alphabet | монгол цагаан толгой (mongol cagaan tolgoj)
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О Ө П Р
а б в г д е ё ж з и й к л м н о ө п р
а бэ вэ гэ дэ е ё жэ зэ и хагас и ка эл эм эн о ө пэ эр
a b v g d e jo ǰ z i j k l m n o ö p r
a e jo ǰä i ȟagas i ka äl äm än o ö är
С Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
с т у ү ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
эс тэ у ү эф ха цэ чэ ша ща хатуугийн тэмдэг эр үгийн ы зөөлний тэмдэг э ю я
s t u ü f ȟ c č š ş̌ " y ' ä ju ja
äs u ü äf ȟa čä ša ş̌a ȟatuugijn tämdäg är ügijn y zöölnij tämdäg ä ju ja

Mongolian Latin alphabet | mongol latin useg
A B C Ç D E F G H I J K L M N O Ө P R S Ş T U V Y Z Ƶ
a b c ç d e f g h i j k l m n o ɵ p r s ş t u v y z ƶ

Classical Mongolian alphabet | ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ (moŋɣol bičig)
a e i o u ö ü ė n ŋ b p q/k ɣ/g m l s
š t d č j y r v f k ȟ c dz h zr lh ž č̣
 
Mordvin (Erzya | Moksha) alphabet | эрзянь алфавитэсь (ėrzän' alfavitės') | мокшень алфавитсь (mokšen' alfavits')
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
a b v g d e jo ž z i j k l m n o p r s t u f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ä/ja

Morse code
· - ·· ·- -- ··· ··- ·-· ·-- -·· -·- --· --- ···· ···- ··-· ··--
e t i a n m s u r w d k g o h v f ü
·-·· ·-·- ·--· ·--- -··· -··- -·-· -·-- --·· --·- ---· ----
l ä p j b x c y z q ö ch

Nahuatl alphabet | nahuatlahtolmelauhcan
A (B) C (D) E (Ë) (F) (G) H I (J) (K) L M N O P Q R (S) T TL U (V) W X Y Z
a (b) c (d) e (ë) (f) (g) h i (j) (k) l m n o p q r (s) t tl u (v) w x y z

Nama alphabet
A B D E (F) G GY H I (J) K KH (L) M N O P R S T TS U (V) W X ǀ ǁ ǂ ǃ
a b d e (f) g gy h i (j) k kh (l) m n o p r s t ts u (v) w x ǀ ǁ ǂ ǃ

Nanai alphabet | нанай алфавит (nanaj alfavit)
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н Ӈ О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н ӈ о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
a b v g d e jo ž z i j k l m n ŋ o p r s t u f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja

Nauruan alphabet
A Ã B C D E F G H I J K L M N Ñ O Õ P Q R S T U Ũ W Y Z
a ã b c d e f g h i j k l m n ñ o õ p q r s t u ũ w y z

Navajo alphabet
A Á Ą Ą́ B CH CH’ D DL DZ E É Ę Ę́ G GH H HW I Í Į Į́ J
a á ą ą́ b ch ch’ d dl dz e é ę ę́ g gh h hw i í į į́ j
K K’ KW L Ł M N O Ó Ǫ Ǫ́ S SH T T’ TŁ’ TS TS’ W Y Z ZH
k k’ kw l ł m n o ó ǫ ǫ́ s sh t t’ tł’ ts ts’ w y z zh

Southern Ndebele alphabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Nenets alphabet | ненэця” алфавит (nenėcjaʿ alfavit)
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н Ӈ О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Э̇ Ю Я    
а б в г д е ё ж з и й к л м н ӈ о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э э̇ ю я
a b v g d e jo ž z i j k l m n ŋ o p r s t u f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ə ju ja ʿ

Nepali alphabet | नेपाली वर्णमाला (nepālī varṇamālā)
अ- आ-/-ा इ-/-ि- ई-/-ी उ-/-ु ऊ-/-ू ऋ-/-ृ ऌ-/-ॄ ए-/-े ऐ-/-ै ओ-/-ो औ-/-ौ
a ā i ī u ū e ai o au
ka kʰa ga gʰa ṅa ca cʰa dza dzʰa ña ṭa ṭʰa ḍa ḍʰa ṇa ta tʰa da dʰa na
-् -ँ -ं -़
pa pʰa ba bʰa ma ya ra la va ša ṣa sa ha - -

Nganasan alphabet | ӈана”са алфавит (ŋanaʿsa alfavit)
А Б В Г Д Е Ё Ж З З̌ И І Й К Л М Н Ӈ О Ө П Р С Ҫ Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ә Ю Я
а б в г д е ё ж з з̌ и і й к л м н ӈ о ө п р с ҫ т у ү ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ә ю я
a b v g d e jo ž z i ī j ʿ k l m n ŋ o ö p r s ş t u ü f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ä ju ja

Nivkh alphabet | нивхгу алфавит (nivȟgu alfavit)
А Б В Г Ӷ Ғ Ӻ Д Е Ё Ж З И Й К К’ Ӄ Ӄ’ Л М Н Ӈ О
а б в г ӷ ғ ӻ д е ё ж з и й к к’ ӄ ӄ’ л м н ӈ о
a b v g ġ ȟ̇ d e jo ž z i j k k’ q q’ l m n ŋ o
П П’ Р Р̌ С Т Т’ У Ф Х Ӽ Ӿ Ц Ч Ч’ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я  
п п’ р р̌ с т т’ у ф х ӽ ӿ ц ч ч’ ш щ ъ ы ь э ю я
p p’ r s t t’ u f ȟ ħ c č č’ š ş̌ " y ' ė ju ja

Nogai alphabet | ногай алфавити (nogaj alfaviti)
А АЬ Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н НЪ О ОЬ П Р
а аь б в г д е ё ж з и й к л м н нъ о оь п р
а аь бе ве ге де е ё жэ зe и йи кa эл эм эн энъ о оь пe эр
a ä b v g d e jo ž z i j k l m n ŋ o ö p r
a ä be ve ge de je jo žė ze i ji ka ėl ėm ėn ėŋ o ö pe ėr
С Т У УЬ Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
с т у уь ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
эс тe у уь эф хa цe чe шa щa катылык белгиси ы юмсаклык белгиси э ю я
s t u ü f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja
ės te u ü ėf ȟa ce če ša ş̌a katylyk belgisi y jumsaklyk belgisi ė ju ja

Northern Sotho alphabet | alfabêta Sesotho sa Leboa
A B (C) D E (Ê) F G H I J K L M N O (ô) P (Q) R S Š T U V W (X) Y Z
a b (c) d e (ê) f g h i j k l m n o (ô) p (q) r s š t u v w (x) y z

Norwegian alphabet | norsk alfabet
A (À) B C D E (É) (Ê) F G H I J K L M N O (Ó) (Ò) (Ô) P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a (à) b c d e (é) (ê) f g h i j k l m n o (ó) (ò) (ô) p q r s t u v w x y z æ ø å
a   be se de e     eff ge i je/jådd ell em enn o       pe ku ærr ess te u ve dåbbelt-ve eks y sett æ ø å

Occitan alphabet | alfabet occitan
A (Á) (À) B C (Ç) D E (É) (È) (Ë) F G H I (Í) (Ï) J L M N O (Ó) (Ò) P Q R S T U (Ú) (Ü) V X Z
a (á) (à) b c (ç) d e (é) (è) (ë) f g h i (í) (ï) j l m n o (ó) (ò) p q r s t u (ú) (ü) v x z
a     be ce   de e       èfa ge acha i     gi èla èma èna o     pe cu èrra èssa te u     ve icsa izèda

Ogham alphabet | ᚑᚌᚐᚋ (ogam)
b l f s n h d t c q m g ng z r a o u e i ea oi ui ia ae p - - -

Ojibwe syllabary
e i ii o oo a aa h pe pi pii po poo pa paa p
te ti tii to too ta taa t ke ki kii ko koo ka kaa k
ce ci cii co coo ca caa c me mi mii mo moo ma maa m
ne ni nii no noo na naa n se si sii so soo sa saa s
she shi shii sho shoo sha shaa sh ye yi yii yo yoo ya yaa y
we wi wii wo woo wa waa w

Old Church Slavonic Cyrillic and Glagolitic alphabet | словѣ́ньска а́ꙁъбоукꙑ / ⱄⰾⱁⰱⱑⱀⱐⱄⰽⰰ ⰰⰸⱏⰱⱆⰽⱏⰺ (slově́nĭska ázŭbuky)
А Б В Г Д Є Ж Ѕ И І/Ї К Л М
а б в г д є ж ѕ и і/ї к л м
аꙁъ боукꙑ вѣдѣ глаголи добро єсть живѣтє ѕѣло ꙁємлꙗ ижє и/ижєи како людиѥ мꙑслитє
Ⰹ/Ⰺ
ⰹ/ⰺ ⰿ
ⰰⰸⱏ ⰱⱆⰽⱏⰺ ⰲⱑⰴⱑ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⰵⱄⱅⱐ ⰶⰻⰲⱑⱅⰵ ⰷⱑⰾⱁ ⰸⰵⰿⰾⰻⰰ ⰻⰶⰵ ⰻ/ⰻⰶⰵⰻ ⰽⰰⰽⱁ ⰾⱓⰴⰺⱖ ⰿⱏⰺⱄⰾⰺⱅⰵ
a b v g d e ž dz z i ī/ï k l m
azŭ buky vědě glagoli dobro estĭ živěte dzělo zemlja iže i/ižei kako ljudije myslite
Н О П Р С Т ОУ Ф Х Ѡ Ц Ч Ш Щ
н о п р с т оу ф х ѡ ц ч ш щ
нашь онъ покои рьци слово тврьдо оукъ фрьтъ хѣръ отъ ци чрьвь ша ща
Ⱂ/Ⱊ
ⱂ/ⱊ
ⱀⰰⱎⱐ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰽⱁⰻ ⱃⱐⱌⰺ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱅⰲⱃⱐⰴⱁ ⱆⰽⱏ ⱇⱃⱐⱅⱏ ⱈⱑⱃⱏ ⱁⱅⱏ ⱌⰺ ⱍⱃⱐⰲⱐ ⱎⰰ ⱋⰰ
n o p r s t u f ȟ ō c č š št
našĭ onŭ pokoi rĭci slovo tvrĭdo ukŭ frĭtŭ ȟěrŭ otŭ ci črĭvĭ ša šta
Ъ Ь Ѣ Ю Ѥ Ѧ Ѩ Ѫ Ѭ Ѯ Ѱ Ѳ Ѵ
ъ ь ѣ ю ѥ ѧ ѩ ѫ ѭ ѯ ѱ ѳ ѵ
ѥръ ѥрꙑ ѥрь ꙗть ю ѥ ѧсъ ѩсъ ѫсъ ѭсъ ѯи ѱи фита ижица
ⰟⰊ      
ⱏⰺ      
ⱖⱃⱏ ⱖⱃⱏⰺ ⱖⱃⱐ ⰻⰰⱅⱐ   ⱔⱄⱏ ⱗⱄⱏ ⱘⱄⱏ ⱙⱄⱏ     ⱇⰺⱅⰰ ⰻⰶⰻⱌⰰ
ŭ y ĭ ě ju ja je ę ǫ x ps ȳ
jerŭ jery jerĭ jatĭ ju ja je ęsŭ jęsŭ ǫsŭ jǫsŭ xi psi fita ižica

Old English alphabet
A Æ B C D Ð E F G H I L M N O P R S T U W X Y Þ
a æ b c d ð e f g h i l m n o p r s t u w x y þ

Old Persian cuneiform
𐎠 𐎡 𐎢 𐎣 𐎤 𐎧 𐎥 𐎦 𐎨 𐏂 𐎩 𐎪 𐎫 𐎬 𐎰 𐎭 𐎮 𐎯 𐎱 𐎳 𐎲 𐎴 𐎵 𐎶 𐎷 𐎸 𐎹 𐎺 𐎻 𐎼 𐎽 𐎾 𐎿 𐏀 𐏁 𐏃
a i u ka ku xa ga gu ca ça ja ji ta tu θa da di du pa fa ba na nu ma mi mu ya va vi ra ru la sa za ša ha

Oriya alphabet | ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣମାଲା (oṛiā bôrṇômālā)
ଅ- ଆ-/-ା ଇ-/-ି ଈ-/-ୀ ଉ-/-ୁ ଊ-/-ୂ ଋ-/-ୃ ଌ- ଏ-/-େ- ଐ-/-ୈ- ଓ-/-ୋ- ଔ-/-ୌ-
ô ā i ī u ū e ai o ou
ଡ଼ ଢ଼
kʰô gʰô ṅô čô čʰô jʰô ñô ṭô ṭʰô ḍô ṛô ḍʰô ṛʰô ṇô tʰô dʰô
(ଵ) -୍ -ଁ -଼ -ୖ
pʰô bʰô ẏô ḷô (vô) šô ṣô - - - -
some Oriya conjuncts / ligatures
କ୍କ କ୍ଟ କ୍ତ କ୍ତ୍ର କ୍ନ କ୍ଭ କ୍ମ କ୍ଯ କ୍ର କ୍ଲ କ୍ଳ କ୍ଵ କ୍ଷ କ୍ଷ୍ଣ କ୍ଷ୍ମ କ୍ଷ୍ର କ୍ସ ଖ୍ତ ଖ୍ନ ଖ୍ଭ
kkô kṭô ktô ktrô knô kbʰô kmô kyô krô klô kḷô kvô kṣô kṣṇô kṣmô kṣrô ksô kʰtô kʰnô kʰbʰô
ଖ୍ମ ଖ୍ଯ ଖ୍ର ଖ୍ଲ ଖ୍ଳ ଗ୍ତ ଗ୍ଦ ଗ୍ଧ ଗ୍ନ ଗ୍ଭ ଗ୍ମ ଗ୍ଯ ଗ୍ର ଗ୍ଲ ଗ୍ଳ ଘ୍ତ ଘ୍ନ ଘ୍ଭ ଘ୍ମ ଘ୍ଯ
kʰmô kʰyô kʰrô kʰlô kʰḷô gtô gdô gdʰô gnô gbʰô gmô gyô grô glô gḷô gʰtô gʰnô gʰbʰô gʰmô gʰyô
ଘ୍ର ଘ୍ଲ ଘ୍ଳ ଙ୍କ ଙ୍କ୍ତ ଙ୍କ୍ଷ ଙ୍ଖ ଙ୍ଗ ଙ୍ଘ ଙ୍ତ ଙ୍ନ ଙ୍ଭ ଙ୍ମ ଙ୍ଯ ଙ୍ର ଙ୍ଲ ଙ୍ଳ ଚ୍ଚ ଚ୍ଛ ଚ୍ତ
gʰrô gʰlô gʰḷô ṅkô ṅktô ṅkṣô ṅkʰô ṅgô ṅgʰô ṅtô ṅnô ṅbʰô ṅmô ṅyô ṅrô ṅlô ṅḷô ččô ččʰô čtô
ଚ୍ନ ଚ୍ଭ ଚ୍ମ ଚ୍ଯ ଚ୍ର ଚ୍ଲ ଚ୍ଳ ଛ୍ର ଜ୍ଜ ଜ୍ଜ୍ଵ ଜ୍ଝ ଜ୍ଞ ଜ୍ୟ ଜ୍ର ଝ୍ର ଞ୍ଚ ଞ୍ଛ ଞ୍ଜ ଞ୍ଝ ଞ୍ର
čnô čbʰô čmô čyô črô člô čḷô čʰrô jjô jjvô jjʰô jñô jyô jrô jʰrô ñčô ñčʰô ñjô ñjʰô ñrô
ଟ୍ଟ ଟ୍ର ଠ୍ର ଡ୍ଗ ଡ୍ଡ ଡ୍ର ଢ୍ର ଣ୍ଟ ଣ୍ଠ ଣ୍ଡ ଣ୍ଡ୍ର ଣ୍ଢ ଣ୍ଣ ଣ୍ର ତ୍କ ତ୍ତ ତ୍ତ୍ର ତ୍ତ୍ଵ ତ୍ଥ ତ୍ନ
ṭṭô ṭrô ṭʰrô ḍgô ḍḍô ḍrô ḍʰrô ṇṭô ṇṭʰô ṇḍô ṇḍrô ṇḍʰô ṇṇô ṇrô tkô ttô ttrô ttvô ttʰô tnô
ତ୍ପ ତ୍ମ ତ୍ର ତ୍ଵ ତ୍ସ ତ୍ସ୍ନ ଥ୍ର ଦ୍ଗ ଦ୍ଘ ଦ୍ଦ ଦ୍ଧ ଦ୍ଧ୍ଵ ଦ୍ଭ ଦ୍ର ଦ୍ଵ ଧ୍ଯ ଧ୍ର ଧ୍ଵ ନ୍ତ ନ୍ତ୍ର
tpô tmô trô tvô tsô tsnô tʰrô dgô dgʰô ddô ddʰô ddʰvô dbʰô drô dvô dʰẏô dʰrô dʰvô ntô ntrô
ନ୍ତ୍ଵ ନ୍ଥ ନ୍ଦ ନ୍ଦ୍ର ନ୍ଦ୍ଵ ନ୍ଧ ନ୍ଧ୍ଵ ନ୍ଧ୍ର ନ୍ନ ନ୍ର ପ୍ତ ପ୍ପ ପ୍ର ପ୍ଳ ପ୍ସ ଫ୍ର ବ୍ଜ ବ୍ଦ ବ୍ଧ
ntvô ntʰô ndô ndrô ndvô ndʰô ndʰvô ndʰrô nnô nrô ptô ppô prô pḷô psô pʰrô bjô bdô bdʰô
ବ୍ବ ବ୍ର ଭ୍ର ମ୍ପ ମ୍ପ୍ର ମ୍ଫ ମ୍ବ ମ୍ଭ ମ୍ଭ୍ର ମ୍ମ ମ୍ର ୟ୍ର ର୍ର ଲ୍କ ଲ୍ଗ ଲ୍ର ଲ୍ଲ ଶ୍ଚ ଶ୍ଛ
bbô brô bʰrô mpô mprô mpʰô mbô mbʰô mbʰrô mmô mrô yrô rrô lkô lgô lrô llô ščô ščʰô
ଶ୍ର ଶ୍ଳ ଶ୍ଵ ଷ୍କ ଷ୍କ୍ର ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଠ ଷ୍ଣ ଷ୍ପ ଷ୍ପ୍ର ଷ୍ଫ ଷ୍ର ସ୍କ ସ୍ଖ ସ୍ତ ସ୍ତ୍ର ସ୍ଥ ସ୍ନ
šrô šḷô švô ṣkô ṣkrô ṣṭô ṣṭrô ṣṭʰô ṣṇô ṣpô ṣprô ṣpʰô ṣrô skô skʰô stô strô stʰô snô
ସ୍ପ ସ୍ଫ ସ୍ମ ସ୍ର ସ୍ଵ ହ୍ନ ହ୍ମ ହ୍ର ହ୍ଲ ଡ଼୍ର ଢ଼୍ର ଯ୍ର ଳ୍କ ଳ୍ପ ଳ୍ଫ ଳ୍ଭ ଳ୍ର ଳ୍ଳ ଵ୍ର
spô spʰô smô srô svô hnô hmô hrô hlô ṛrô ṛʰrô ẏrô ḷkô ḷpô ḷpʰô ḷbʰô ḷrô ḷḷô vrô

Oromo alphabet | qubee afaan oromoo
A B C CH D DH E F G H I J K L M N NY O P PH Q R S SH T U V W X Y Z
a b c ch d dh e f g h i j k l m n ny o p ph q r s sh t u v w x y z

Ossetian alphabet | ирон алфавит (iron alfavit)
А Ӕ Б В Г ГЪ Д ДЖ ДЗ Е Ё Ж З И Й К КЪ Л М Н О П
а ӕ б в г гъ д дж дз е ё ж з и й к къ л м н о п
a ä b v g ġ d dz e jo ž z i j k l m n o p
ПЪ Р С Т ТЪ У Ф Х ХЪ Ц ЦЪ Ч ЧЪ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
пъ р с т тъ у ф х хъ ц цъ ч чъ ш щ ъ ы ь э ю я
r s t u f ȟ q c č č̣ š ş̌ " y ' ė ju ja

Ottoman Turkish alphabet | الفبای عثمانی (elifbā-yi ʿos̱mānī)
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ء آ ا
š s ž z r d č j t p b ʾ ā- ʾ
ی ه و ن م ل ڭ ك ق ف غ ع ظ ط ض ص
y/ē/ī h/-â/-ê v/ō/ȫ/ū/ǖ n m l g k q f ġ ʿ ż

Pashto abjad | د پښتو الفبا (də paŝtō alifbā)
ش س ږ ژ ز ړ ر ذ ډ د خ ح څ چ ځ ج ث ټ ت پ ب آ ا
شين سين ږې ژې زې ړې رې ذال ډال دال خې حې څيم چې ځيم جيم ثې ټې تې پې بې الف مدي الف
š s ž z r d ć č ź j t p b ā ʾ
šīn sīn ẑe že ze ṛe re ẕāl ḋāl dāl ḫe ḥe ćīm če źīm jīm s̱e ṫe te pe be alif-i maddī alif
ۍ ې ي و ه ڼ ن م ل ګ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ښ
ښځينه يې پسته يې سخته يې واو هې نوڼ نون ميم لام ګاف کاف قاف فې غين عين ظوې طوې ضاد صاد ښين
əy e y w h/-â n m l g k q f ġ ʿ ż ŝ
ŝaźīnâ ye pastâ ye saḫtâ ye wāw he nūṅ nūn mīm lām gāf kāf qāf fe ġayn ʿayn ẓwe ṭwe żād ṣād ŝīn

Persian Arabic abjad | الفبای فارسی (alefbā-ye fārsī)
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب آ ا
شین سین ژه زه ره ذال دال خه حه چیم جیم ثه ته په به الف مده الف
š s ž z r d č j t p b ā ʾ/ā
šīn sīn že ze re ẕāl dāl ḫe ḥe čīm jīm s̱e te pe be alef-e madde alef
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
یه ها واو نون میم لام گاف کاف قاف فه غین عین ظا طا ضاد صاد
y/ī/e h/-e v/ū/ō n m l g k q f ġ ʿ ż
ye vāv nūn mīm lām gāf kāf qāf fe ġein ʿein ẓā ṭā żād ṣād

Persian Latin alphabet UniPers | alefbâye fârsi
A Â B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
a â b c d e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž

Polish alphabet | alfabet polski
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
a ą be ce cie de e ę ef ge ha i jot ka el em en o ó pe er es te u wu igrek zet ziet żet

Portuguese alphabet | alfabeto português
A (Á) (À) (Â) (Ã) B C (Ç) D E (É) (Ê) F G H I (Í) J (K) L
a (á) (à) (â) (ã) b c (ç) d e (é) (ê) f g h i (í) j (k) l
á           é     efe agá i   jota cá | capa ele
M N O (Ó) (Ô) (Õ) P Q R S T U (Ú) (Ü) V (W) X (Y) Z
m n o (ó) (ô) (õ) p q r s t u (ú) (ü) v (w) x (y) z
eme ene ó       quê erre esse u     dábliu | dáblio | duplo-vê xis ípsilon | ipsilão | i grego

Punjabi Gurmukhi alphabet | ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ (pãjābī gurmukʰī varaṇmālā)
ਉ-/-ੁ ਊ-/-ੂ ਓ-/-ੋ ਅ- ਆ-/-ਾ ਐ-/-ੈ ਔ-/-ੌ ਇ-/-ਿ ਈ-/-ੀ ਏ-/-ੇ
u ū o a ā æ ô i ī e
ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼
ka kʰa ȟa ga ġa gʰa ṅa ča čʰa ja za jʰa ña ṭa ṭʰa ḍa ṛa ḍʰa ṇa
ਫ਼ ਲ਼ ਸ਼ -ਂ -ੰ -ੱ -੍ -਼
ta tʰa da dʰa na pa pʰa fa ba bʰa ma ya ra la ḷa va sa ša ha - - -
some Gurmukhi conjuncts / ligatures
ਕ੍ਰ ਗ੍ਰ ਤ੍ਰ ਦ੍ਵ ਪ੍ਰ ਮ੍ਰ ਲ੍ਹ ਸ੍ਰ ਹ੍ਰ ੜ੍ਹ
kra gra tra dva pra mra lha sra hra ṛha

Western Punjabi Shahmukhi abjad | پنجابی شاہ‌مکھی الف‌بے (panjābī šāhmukʰī alifbe)
ے ی ھ ہ و ں ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ڑ ر ذ ڈ د خ ح چ ج ث ٹ ت پ ب آ ا
e y ʰ h v n m l g k q f ġ ʿ ż š s ž z r d č j t p b ā ʾ

Quechua alphabet | Qhichwa siq’i llumpa
P T CH K Q P’ T’ CH’ K’ Q’ PH TH CHH KH QH S SH H M N L LL R W Y Ñ A I U
p t ch k q p’ t’ ch’ k’ q’ ph th chh kh qh s sh h m n l ll r w y ñ a i u

Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new