Subdivisions of Kazakhstan in local languages Kazakh and Russian

AA | AC | AM | AR | AS | AT | BY | EK | MG | NK | PA | QG | QO | QS | SK | WK | ZM


kaz: Ақмола облысы / Aqmola oblısı
rus: Акмолинская область (Akmolinskaja oblast')
kaz: Көкшетау / Kökşetaw
rus: Кокшетау (Kokšetau)
kaz: Ақкөл ауданы / Aqköl awdanı
rus: Аккольский район (Akkol'skij rajon)
kaz: Ақкөл / Aqköl
rus: Акколь (Akkol')
kaz: Аршалы ауданы / Arşalı awdanı
rus: Аршалынский район (Aršalynskij rajon)
kaz: Аршалы / Arşalı
rus: Аршалы (Aršaly)
kaz: Астрахан ауданы / Astraxan awdanı
rus: Астраханский район (Astraȟanskij rajon)
kaz: Астрахан / Astraxan
rus: Астраханка (Astraȟanka)
kaz: Атбасар ауданы / Atbasar awdanı
rus: Атбасарский район (Atbasarskij rajon)
kaz: Атбасар / Atbasar
rus: Атбасар (Atbasar)
kaz: Бурабай ауданы / Bwrabay awdanı
rus: Бурабайский район (Burabajskij rajon)
kaz: Шучинск / Şwçïnsk
rus: Щучинск (Ş̌učinsk)
kaz: Бұланды ауданы / Bulandı awdanı
rus: Буландынский район (Bulandynskij rajon)
kaz: Макинск / Makïnsk
rus: Макинск (Makinsk)
kaz: Егіндікөл ауданы / Egindiköl awdanı
rus: Егиндыкольский район (Jegindykol'skij rajon)
kaz: Егіндікөл / Egindiköl
rus: Егиндыколь (Jegindykol')
kaz: Еңбекшілдер ауданы / Eñbekşilder awdanı
rus: Енбекшильдерский район (Jenbekšil'derskij rajon)
kaz: Степняк / Stepnyak
rus: Степняк (Stepnjak)
kaz: Ерейментау ауданы / Ereymentaw awdanı
rus: Ерейментауский район (Jerejmentauskij rajon)
kaz: Ерейментау / Ereymentaw
rus: Ерейментау (Jerejmentau)
kaz: Есіл ауданы / Esil awdanı
rus: Есильский район (Jesil'skij rajon)
kaz: Есіл / Esil
rus: Есиль (Jesil')
kaz: Жақсы ауданы / Jaqsı awdanı
rus: Жаксынский район (Žaksynskij rajon)
kaz: Жақсы / Jaqsı
rus: Жаксы (Žaksy)
kaz: Жарқайың ауданы / Jarqayıñ awdanı
rus: Жаркаинский район (Žarkainskij rajon)
kaz: Баранкөл / Baranköl
rus: Баранколь (Barankol')
kaz: Зеренді ауданы / Zerendi awdanı
rus: Зерендинский район (Zerendinskij rajon)
kaz: Зеренді / Zerendi
rus: Зеренда (Zerenda)
kaz: Көкшетау қаласы / Kökşetaw qalası
rus: Город Кокшетау (Gorod Kokšetau)
kaz: Көкшетау / Kökşetaw
rus: Кокшетау (Kokšetau)
kaz: Қорғалжын ауданы / Qorğaljın awdanı
rus: Коргалжынский район (Korgalžynskij rajon)
kaz: Қорғалжын / Qorğaljın
rus: Коргалжын (Korgalžyn)
kaz: Сандықтау ауданы / Sandıqtaw awdanı
rus: Сандыктауский район (Sandyktauskij rajon)
kaz: Балқашин / Balqaşïn
rus: Балкашино (Balkašino)
kaz: Степногорск қаласы / Stepnogorsk qalası
rus: Город Степногорск (Gorod Stepnogorsk)
kaz: Степногорск / Stepnogorsk
rus: Степногорск (Stepnogorsk)
kaz: Целиноград ауданы / Celïnograd awdanı
rus: Целиноградский район (Celinogradskij rajon)
kaz: Астана / Astana
rus: Астана (Astana)
kaz: Шортанды ауданы / Şortandı awdanı
rus: Шортандинский район (Šortandinskij rajon)
kaz: Шортанды / Şortandı
rus: Шортанды (Šortandy)

kaz: Ақтөбе облысы / Aqtöbe oblısı
rus: Актюбинская область (Aktjubinskaja oblast')
kaz: Ақтөбе / Aqtöbe
rus: Актюбинск (Aktjubinsk)
kaz: Ақтөбе қаласы / Aqtöbe qalası
rus: Город Актюбинск (Gorod Aktjubinsk)
kaz: Ақтөбе / Aqtöbe
rus: Актюбинск (Aktjubinsk)
kaz: Алға ауданы / Alğa awdanı
rus: Алгинский район (Alginskij rajon)
kaz: Алға / Alğa
rus: Алга (Alga)
kaz: Әйтеке би ауданы / Äyteke bï awdanı
rus: Айтекебийский район (Ajtekebijskij rajon)
kaz: Комсомол / Komsomol
rus: Комсомольское (Komsomol'skoje)
kaz: Байғанин ауданы / Bayğanïn awdanı
rus: Байганинский район (Bajganinskij rajon)
kaz: Қарауылкелді / Qarawılkeldi
rus: Карауылкелды (Karauylkeldy)
kaz: Қарғалы ауданы / Qarğalı awdanı
rus: Каргалинский район (Kargalinskij rajon)
kaz: Бадамша / Badamşa
rus: Бадамша (Badamša)
kaz: Қобда ауданы / Qobda awdanı
rus: Хобдинский район (Ȟobdinskij rajon)
kaz: Қобда / Qobda
rus: Хобда (Ȟobda)
kaz: Мәртөк ауданы / Märtök awdanı
rus: Мартукский район (Martukskij rajon)
kaz: Мәртөк / Märtök
rus: Мартук (Martuk)
kaz: Мұғалжар ауданы / Muğaljar awdanı
rus: Мугалжарский район (Mugalžarskij rajon)
kaz: Қандыағаш / Qandıağaş
rus: Кандыагаш (Kandyagaš)
kaz: Ойыл ауданы / Oyıl awdanı
rus: Уилский район (Uilskij rajon)
kaz: Ойыл / Oyıl
rus: Уил (Uil)
kaz: Темір ауданы / Temir awdanı
rus: Темирский район (Temirskij rajon)
kaz: Темір / Temir
rus: Темир (Temir)
kaz: Хромтау ауданы / Xromtaw awdanı
rus: Хромтауский район (Ȟromtauskij rajon)
kaz: Хромтау / Xromtaw
rus: Хромтау (Ȟromtau)
kaz: Шалқар ауданы / Şalqar awdanı
rus: Шалкарский район (Šalkarskij rajon)
kaz: Шалқар / Şalqar
rus: Шалкар (Šalkar)
kaz: Ырғыз ауданы / Irğız awdanı
rus: Иргизский район (Irgizskij rajon)
kaz: Ырғыз / Irğız
rus: Иргиз (Irgiz)

kaz: Алматы қаласы / Almatı qalası
rus: Город Алматы (Gorod Almaty)
kaz: Алматы / Almatı
rus: Алматы (Almaty)


kaz: Алматы облысы / Almatı oblısı
rus: Алматинская область (Almatinskaja oblast')
kaz: Талдықорған / Taldıqorğan
rus: Талдыкорган (Taldykorgan)
kaz: Ақсу ауданы / Aqsw awdanı
rus: Аксуский район (Aksuskij rajon)
kaz: Жансүгіров / Jansügirov
rus: Жансугуров (Žansugurov)
kaz: Алакөл ауданы / Alaköl awdanı
rus: Алакольский район (Alakol'skij rajon)
kaz: Үшарал / Üşaral
rus: Ушарал (Ušaral)
kaz: Балқаш ауданы / Balqaş awdanı
rus: Балхашский район (Balȟašskij rajon)
kaz: Бақанас / Baqanas
rus: Баканас (Bakanas)
kaz: Еңбекшіқазақ ауданы / Eñbekşiqazaq awdanı
rus: Енбекшиказахский район (Jenbekšikazaȟskij rajon)
kaz: Есік / Esik
rus: Есик (Jesik)
kaz: Ескелді ауданы / Eskeldi awdanı
rus: Ескельдинский район (Jeskel'dinskij rajon)
kaz: Қарабұлақ / Qarabulaq
rus: Карабулак (Karabulak)
kaz: Жамбыл ауданы / Jambıl awdanı
rus: Жамбылский район (Žambylskij rajon)
kaz: Ұзынағаш / Uzınağaş
rus: Узынагаш (Uzynagaš)
kaz: Кербұлақ ауданы / Kerbulaq awdanı
rus: Кербулакский район (Kerbulakskij rajon)
kaz: Сарыөзек / Sarıözek
rus: Сарыозек (Saryozek)
kaz: Көксу ауданы / Köksw awdanı
rus: Коксуский район (Koksuskij rajon)
kaz: Балпық би / Balpıq bï
rus: Балпык-Би (Balpyk-Bi)
kaz: Қапшағай қаласы / Qapşağay qalası
rus: Город Капчагай (Gorod Kapčagaj)
kaz: Қапшағай / Qapşağay
rus: Капчагай (Kapčagaj)
kaz: Қарасай ауданы / Qarasay awdanı
rus: Карасайский район (Karasajskij rajon)
kaz: Қаскелең / Qaskeleñ
rus: Каскелен (Kaskelen)
kaz: Қаратал ауданы / Qaratal awdanı
rus: Каратальский район (Karatal'skij rajon)
kaz: Үштөбе / Üştöbe
rus: Уштобе (Uštobe)
kaz: Панфилов ауданы / Panfïlov awdanı
rus: Панфиловский район (Panfilovskij rajon)
kaz: Жаркент / Jarkent
rus: Жаркент (Žarkent)
kaz: Райымбек ауданы / Rayımbek awdanı
rus: Райымбекский район (Rajymbekskij rajon)
kaz: Кеген / Kegen
rus: Кеген (Kegen)
kaz: Сарқан ауданы / Sarqan awdanı
rus: Саркандский район (Sarkandskij rajon)
kaz: Сарқан / Sarqan
rus: Сарканд (Sarkand)
kaz: Талғар ауданы / Talğar awdanı
rus: Талгарский район (Talgarskij rajon)
kaz: Талғар / Talğar
rus: Талгар (Talgar)
kaz: Талдықорған қаласы / Taldıqorğan qalası
rus: Город Талдыкорган (Gorod Taldykorgan)
kaz: Талдықорған / Taldıqorğan
rus: Талдыкорган (Taldykorgan)
kaz: Текелі қаласы / Tekeli qalası
rus: Город Текели (Gorod Tekeli)
kaz: Текелі / Tekeli
rus: Текели (Tekeli)
kaz: Ұйғыр ауданы / Uyğır awdanı
rus: Уйгурский район (Ujgurskij rajon)
kaz: Шонжы / Şonjı
rus: Чунжа (Čunža)
kaz: Іле ауданы / İle awdanı
rus: Илийский район (Ilijskij rajon)
kaz: Өтеген батыр / Ötegen batır
rus: Отеген-Батыр (Otegen-Batyr)

kaz: Астана қаласы / Astana qalası
rus: Город Астана (Gorod Astana)
kaz: Астана / Astana
rus: Астана (Astana)

kaz: Атырау облысы / Atıraw oblısı
rus: Атырауская область (Atyrauskaja oblast')
kaz: Атырау / Atıraw
rus: Атырау (Atyrau)
kaz: Атырау қаласы / Atıraw qalası
rus: Город Атырау (Gorod Atyrau)
kaz: Атырау / Atıraw
rus: Атырау (Atyrau)
kaz: Жылыой ауданы / Jılıoy awdanı
rus: Жылыойский район (Žylyojskij rajon)
kaz: Құлсары / Qulsarı
rus: Кульсары (Kul'sary)
kaz: Индер ауданы / Ïnder awdanı
rus: Индерский район (Inderskij rajon)
kaz: Индербор / Ïnderbor
rus: Индерборский (Inderborskij)
kaz: Исатай ауданы / Ïsatay awdanı
rus: Исатайский район (Isatajskij rajon)
kaz: Аққыстау / Aqqıstaw
rus: Аккистау (Akkistau)
kaz: Құрманғазы ауданы / Qurmanğazı awdanı
rus: Курмангазинский район (Kurmangazinskij rajon)
kaz: Ганюшкино / Ganywşkïno
rus: Ганюшкино (Ganjuškino)
kaz: Қызылқоға ауданы / Qızılqoğa awdanı
rus: Кзылкогинский район (Kzylkoginskij rajon)
kaz: Миялы / Mïyalı
rus: Миялы (Mijaly)
kaz: Мақат ауданы / Maqat awdanı
rus: Макатский район (Makatskij rajon)
kaz: Мақат / Maqat
rus: Макат (Makat)
kaz: Махамбет ауданы / Maxambet awdanı
rus: Махамбетский район (Maȟambetskij rajon)
kaz: Махамбет / Maxambet
rus: Махамбет (Maȟambet)


kaz: Байқоңыр қаласы / Bayqoñır qalası
rus: Город Байконур (Gorod Bajkonur)
kaz: Байқоңыр / Bayqoñır
rus: Байконур (Bajkonur)

kaz: Батыс Қазақстан облысы / Batıs Qazaqstan oblısı
rus: Западно-Казахстанская область (Zapadno-Kazaȟstanskaja oblast')
kaz: Орал / Oral
rus: Уральск (Ural'sk)
kaz: Ақжайық ауданы / Aqjayıq awdanı
rus: Акжаикский район (Akžaikskij rajon)
kaz: Чапаев / Çapaev
rus: Чапаев (Čapajev)
kaz: Бөкей Орда ауданы / Bökey Orda awdanı
rus: Бокей-Ординский район (Bokej-Ordinskij rajon)
kaz: Сайқын / Sayqın
rus: Сайхин (Sajȟin)
kaz: Бөрілі ауданы / Börili awdanı
rus: Бурлинский район (Burlinskij rajon)
kaz: Ақсай / Aqsay
rus: Аксай (Aksaj)
kaz: Жаңақала ауданы / Jañaqala awdanı
rus: Жангалинский район (Žangalinskij rajon)
kaz: Жаңақала / Jañaqala
rus: Жангала (Žangala)
kaz: Жәнібек ауданы / Jänibek awdanı
rus: Жанибекский район (Žanibekskij rajon)
kaz: Жәнібек / Jänibek
rus: Жанибек (Žanibek)
kaz: Зеленов ауданы / Zelenov awdanı
rus: Зеленовский район (Zelenovskij rajon)
kaz: Переметное / Peremetnoe
rus: Перемётное (Peremjotnoje)
kaz: Қазталов ауданы / Qaztalov awdanı
rus: Казталовский район (Kaztalovskij rajon)
kaz: Қазталов / Qaztalov
rus: Казталовка (Kaztalovka)
kaz: Қаратөбе ауданы / Qaratöbe awdanı
rus: Каратобинский район (Karatobinskij rajon)
kaz: Қаратөбе / Qaratöbe
rus: Каратобе (Karatobe)
kaz: Орал қаласы / Oral qalası
rus: Город Уральск (Gorod Ural'sk)
kaz: Орал / Oral
rus: Уральск (Ural'sk)
kaz: Сырым ауданы / Sırım awdanı
rus: Сырымский район (Syrymskij rajon)
kaz: Жымпиты / Jımpïtı
rus: Жымпиты (Žympity)
kaz: Тасқала ауданы / Tasqala awdanı
rus: Таскалинский район (Taskalinskij rajon)
kaz: Тасқала / Tasqala
rus: Таскала (Taskala)
kaz: Теректі ауданы / Terekti awdanı
rus: Теректинский район (Terektinskij rajon)
kaz: Федоров / Fedorov
rus: Фёдоровка (Fjodorovka)
kaz: Шыңғырлау ауданы / Şıñğırlaw awdanı
rus: Чингирлауский район (Čingirlauskij rajon)
kaz: Шыңғырлау / Şıñğırlaw
rus: Чингирлау (Čingirlau)


kaz: Жамбыл облысы / Jambıl oblısı
rus: Жамбылская область (Žambylskaja oblast')
kaz: Тараз / Taraz
rus: Тараз (Taraz)
kaz: Байзақ ауданы / Bayzaq awdanı
rus: Байзакский район (Bajzakskij rajon)
kaz: Сарыкемер / Sarıkemer
rus: Сарыкемер (Sarykemer)
kaz: Жамбыл ауданы / Jambıl awdanı
rus: Жамбылский район (Žambylskij rajon)
kaz: Аса / Asa
rus: Асса (Assa)
kaz: Жуалы ауданы / Jwalı awdanı
rus: Жуалынский район (Žualynskij rajon)
kaz: Бауыржан Момышұлы / Bawırjan Momışulı
rus: Бауыржан Момыш-улы (Bauyržan Momyš-uly)
kaz: Қордай ауданы / Qorday awdanı
rus: Кордайский район (Kordajskij rajon)
kaz: Қордай / Qorday
rus: Кордай (Kordaj)
kaz: Меркі ауданы / Merki awdanı
rus: Меркенский район (Merkenskij rajon)
kaz: Меркі / Merki
rus: Мерке (Merke)
kaz: Мойынқұм ауданы / Moyınqum awdanı
rus: Мойынкумский район (Mojynkumskij rajon)
kaz: Мойынқұм / Moyınqum
rus: Мойынкум (Mojynkum)
kaz: Сарысу ауданы / Sarısw awdanı
rus: Сарысуский район (Sarysuskij rajon)
kaz: Жаңатас / Jañatas
rus: Жанатас (Žanatas)
kaz: Талас ауданы / Talas awdanı
rus: Таласский район (Talasskij rajon)
kaz: Қаратау / Qarataw
rus: Каратау (Karatau)
kaz: Тараз қаласы / Taraz qalası
rus: Город Тараз (Gorod Taraz)
kaz: Тараз / Taraz
rus: Тараз (Taraz)
kaz: Тұрар Рысқұлов ауданы / Turar Rısqulov awdanı
rus: Турар Рыскуловский район (Turar Ryskulovskij rajon)
kaz: Құлан / Qulan
rus: Кулан (Kulan)
kaz: Шу ауданы / Şw awdanı
rus: Шуский район (Šuskij rajon)
kaz: Төле би / Töle bï
rus: Толеби (Tolebi)


kaz: Қарағанды облысы / Qarağandı oblısı
rus: Карагандинская область (Karagandinskaja oblast')
kaz: Қарағанды / Qarağandı
rus: Караганды (Karagandy)
kaz: Абай ауданы / Abay awdanı
rus: Абайский район (Abajskij rajon)
kaz: Абай / Abay
rus: Абай (Abaj)
kaz: Ақтоғай ауданы / Aqtoğay awdanı
rus: Актогайский район (Aktogajskij rajon)
kaz: Ақтоғай / Aqtoğay
rus: Актогай (Aktogaj)
kaz: Балқаш қаласы / Balqaş qalası
rus: Город Балхаш (Gorod Balȟaš)
kaz: Балқаш / Balqaş
rus: Балхаш (Balȟaš)
kaz: Бұқар жырау ауданы / Buqar jıraw awdanı
rus: Бухар-Жырауский район (Buȟar-Žyrauskij rajon)
kaz: Ботақара / Botaqara
rus: Ботакара (Botakara)
kaz: Жаңаарқа ауданы / Jañaarqa awdanı
rus: Жанааркинский район (Žanaarkinskij rajon)
kaz: Атасу / Atasw
rus: Атасу (Atasu)
kaz: Жезқазған қаласы / Jezqazğan qalası
rus: Город Жезказган (Gorod Žezkazgan)
kaz: Жезқазған / Jezqazğan
rus: Жезказган (Žezkazgan)
kaz: Қарағанды қаласы / Qarağandı qalası
rus: Город Караганды (Gorod Karagandy)
kaz: Қарағанды / Qarağandı
rus: Караганды (Karagandy)
kaz: Қаражал қаласы / Qarajal qalası
rus: Город Каражал (Gorod Karažal)
kaz: Қаражал / Qarajal
rus: Каражал (Karažal)
kaz: Қарқаралы ауданы / Qarqaralı awdanı
rus: Каркаралинский район (Karkaralinskij rajon)
kaz: Қарқаралы / Qarqaralı
rus: Каркаралинск (Karkaralinsk)
kaz: Нұра ауданы / Nura awdanı
rus: Нуринский район (Nurinskij rajon)
kaz: Киевка / Kïevka
rus: Киевка (Kijevka)
kaz: Осакаров ауданы / Osakarov awdanı
rus: Осакаровский район (Osakarovskij rajon)
kaz: Осакаров / Osakarov
rus: Осакаровка (Osakarovka)
kaz: Приозерск қаласы / Prïozersk qalası
rus: Город Приозёрск (Gorod Priozjorsk)
kaz: Приозерск / Prïozersk
rus: Приозёрск (Priozjorsk)
kaz: Сараң қаласы / Sarañ qalası
rus: Город Сарань (Gorod Saran')
kaz: Сараң / Sarañ
rus: Сарань (Saran')
kaz: Сәтбаев қаласы / Sätbaev qalası
rus: Город Сатпаев (Gorod Satpajev)
kaz: Сәтбаев / Sätbaev
rus: Сатпаев (Satpajev)
kaz: Теміртау қаласы / Temirtaw qalası
rus: Город Темиртау (Gorod Temirtau)
kaz: Теміртау / Temirtaw
rus: Темиртау (Temirtau)
kaz: Ұлытау ауданы / Ulıtaw awdanı
rus: Улытауский район (Ulytauskij rajon)
kaz: Ұлытау / Ulıtaw
rus: Улытау (Ulytau)
kaz: Шахтинск қаласы / Şaxtïnsk qalası
rus: Город Шахтинск (Gorod Šaȟtinsk)
kaz: Шахтинск / Şaxtïnsk
rus: Шахтинск (Šaȟtinsk)
kaz: Шет ауданы / Şet awdanı
rus: Шетский район (Šetskij rajon)
kaz: Ақсу-Аюлы / Aqsw-Aywlı
rus: Аксу-Аюлы (Aksu-Ajuly)


kaz: Қостанай облысы / Qostanay oblısı
rus: Костанайская область (Kostanajskaja oblast')
kaz: Қостанай / Qostanay
rus: Костанай (Kostanaj)
kaz: Алтынсарин ауданы / Altınsarïn awdanı
rus: Алтынсаринский район (Altynsarinskij rajon)
kaz: Обаған / Obağan
rus: Убаганское (Ubaganskoje)
kaz: Аманкелді ауданы / Amankeldi awdanı
rus: Амангельдинский район (Amangel'dinskij rajon)
kaz: Аманкелді / Amankeldi
rus: Амангельды (Amangel'dy)
kaz: Арқалық қаласы / Arqalıq qalası
rus: Город Аркалык (Gorod Arkalyk)
kaz: Арқалық / Arqalıq
rus: Аркалык (Arkalyk)
kaz: Әулиекөл ауданы / Äwlïeköl awdanı
rus: Аулиекольский район (Aulijekol'skij rajon)
kaz: Әулиекөл / Äwlïeköl
rus: Аулиеколь (Aulijekol')
kaz: Денисов ауданы / Denïsov awdanı
rus: Денисовский район (Denisovskij rajon)
kaz: Денисовка / Denïsovka
rus: Денисовка (Denisovka)
kaz: Жангелді ауданы / Jangeldi awdanı
rus: Джангильдинский район (Džangil'dinskij rajon)
kaz: Торғай / Torğay
rus: Тургай (Turgaj)
kaz: Жаркөл ауданы / Jarköl awdanı
rus: Жаркольский район (Žarkol'skij rajon)
kaz: Жаркөл / Jarköl
rus: Жарколь (Žarkol')
kaz: Жетіқара ауданы / Jetiqara awdanı
rus: Житикаринский район (Žitikarinskij rajon)
kaz: Жетіқара / Jetiqara
rus: Житикара (Žitikara)
kaz: Қамысты ауданы / Qamıstı awdanı
rus: Камыстинский район (Kamystinskij rajon)
kaz: Қамысты / Qamıstı
rus: Камысты (Kamysty)
kaz: Қарабалық ауданы / Qarabalıq awdanı
rus: Карабалыкский район (Karabalykskij rajon)
kaz: Қарабалық / Qarabalıq
rus: Карабалык (Karabalyk)
kaz: Қарасу ауданы / Qarasw awdanı
rus: Карасуский район (Karasuskij rajon)
kaz: Қарасу / Qarasw
rus: Карасу (Karasu)
kaz: Қостанай ауданы / Qostanay awdanı
rus: Костанайский район (Kostanajskij rajon)
kaz: Затобол / Zatobol
rus: Затобольск (Zatobol'sk)
kaz: Қостанай қаласы / Qostanay qalası
rus: Город Костанай (Gorod Kostanaj)
kaz: Қостанай / Qostanay
rus: Костанай (Kostanaj)
kaz: Лисаков қаласы / Lïsakov qalası
rus: Город Лисаковск (Gorod Lisakovsk)
kaz: Лисаков / Lïsakov
rus: Лисаковск (Lisakovsk)
kaz: Меңдіқара ауданы / Meñdiqara awdanı
rus: Мендыкаринский район (Mendykarinskij rajon)
kaz: Боровской / Borovskoy
rus: Боровской (Borovskoj)
kaz: Наурызым ауданы / Nawrızım awdanı
rus: Наурзумский район (Naurzumskij rajon)
kaz: Докучаев / Dokwçaev
rus: Докучаевка (Dokučajevka)
kaz: Рудный қаласы / Rwdnıy qalası
rus: Город Рудный (Gorod Rudnyj)
kaz: Рудный / Rwdnıy
rus: Рудный (Rudnyj)
kaz: Сарыкөл ауданы / Sarıköl awdanı
rus: Сарыкольский район (Sarykol'skij rajon)
kaz: Сарыкөл / Sarıköl
rus: Сарыколь (Sarykol')
kaz: Таран ауданы / Taran awdanı
rus: Тарановский район (Taranovskij rajon)
kaz: Таран / Taran
rus: Тарановское (Taranovskoje)
kaz: Ұзынкөл ауданы / Uzınköl awdanı
rus: Узункольский район (Uzunkol'skij rajon)
kaz: Ұзынкөл / Uzınköl
rus: Узунколь (Uzunkol')


kaz: Қызылорда облысы / Qızılorda oblısı
rus: Кызылординская область (Kyzylordinskaja oblast')
kaz: Қызылорда / Qızılorda
rus: Кызылорда (Kyzylorda)
kaz: Арал ауданы / Aral awdanı
rus: Аральский район (Aral'skij rajon)
kaz: Арал / Aral
rus: Аральск (Aral'sk)
kaz: Жалағаш ауданы / Jalağaş awdanı
rus: Жалагашский район (Žalagašskij rajon)
kaz: Жалағаш / Jalağaş
rus: Жалагаш (Žalagaš)
kaz: Жаңақорған ауданы / Jañaqorğan awdanı
rus: Жанакорганский район (Žanakorganskij rajon)
kaz: Жаңақорған / Jañaqorğan
rus: Жанакорган (Žanakorgan)
kaz: Қазалы ауданы / Qazalı awdanı
rus: Казалинский район (Kazalinskij rajon)
kaz: Қазалы / Qazalı
rus: Казалинск (Kazalinsk)
kaz: Қармақшы ауданы / Qarmaqşı awdanı
rus: Кармакчинский район (Karmakčinskij rajon)
kaz: Жосалы / Josalı
rus: Джусалы (Džusaly)
kaz: Қызылорда қаласы / Qızılorda qalası
rus: Город Кызылорда (Gorod Kyzylorda)
kaz: Қызылорда / Qızılorda
rus: Кызылорда (Kyzylorda)
kaz: Сырдария ауданы / Sırdarïya awdanı
rus: Сырдарьинский район (Syrdar'inskij rajon)
kaz: Тереңөзек / Tereñözek
rus: Теренозек (Terenozek)
kaz: Шиелі ауданы / Şïeli awdanı
rus: Чиилийский район (Čiilijskij rajon)
kaz: Шиелі / Şïeli
rus: Шиели (Šijeli)

kaz: Маңғыстау облысы / Mañğıstaw oblısı
rus: Мангистауская область (Mangistauskaja oblast')
kaz: Ақтау / Aqtaw
rus: Актау (Aktau)
kaz: Ақтау қаласы / Aqtaw qalası
rus: Город Актау (Gorod Aktau)
kaz: Ақтау / Aqtaw
rus: Актау (Aktau)
kaz: Бейнеу ауданы / Beynew awdanı
rus: Бейнеуский район (Bejneuskij rajon)
kaz: Бейнеу / Beynew
rus: Бейнеу (Bejneu)
kaz: Жаңаөзен қаласы / Jañaözen qalası
rus: Город Жанаозен (Gorod Žanaozen)
kaz: Жаңаөзен / Jañaözen
rus: Жанаозен (Žanaozen)
kaz: Қарақия ауданы / Qaraqïya awdanı
rus: Каракиянский район (Karakijanskij rajon)
kaz: Құрық / Qurıq
rus: Курык (Kuryk)
kaz: Маңғыстау ауданы / Mañğıstaw awdanı
rus: Мангистауский район (Mangistauskij rajon)
kaz: Шетпе / Şetpe
rus: Шетпе (Šetpe)
kaz: Мұнайлы ауданы / Munaylı awdanı
rus: Мунайлинский район (Munajlinskij rajon)
kaz: Қызылтөбе / Qızıltöbe
rus: Кызылтобе (Kyzyltobe)
kaz: Түпқараған ауданы / Tüpqarağan awdanı
rus: Тупкараганский район (Tupkaraganskij rajon)
kaz: Форт-Шевченко / Fort-Şevçenko
rus: Форт-Шевченко (Fort-Ševčenko)


kaz: Оңтүстік Қазақстан облысы / Oñtüstik Qazaqstan oblısı
rus: Южно-Казахстанская область (Južno-Kazaȟstanskaja oblast')
kaz: Шымкент / Şımkent
rus: Шымкент (Šymkent)
kaz: Арыс қаласы / Arıs qalası
rus: Город Арыс (Gorod Arys)
kaz: Арыс / Arıs
rus: Арыс (Arys)
kaz: Бәйдібек ауданы / Bäydibek awdanı
rus: Байдибекский район (Bajdibekskij rajon)
kaz: Шаян / Şayan
rus: Чаян (Čajan)
kaz: Кентау қаласы / Kentaw qalası
rus: Город Кентау (Gorod Kentau)
kaz: Кентау / Kentaw
rus: Кентау (Kentau)
kaz: Қазығұрт ауданы / Qazığurt awdanı
rus: Казыгуртский район (Kazygurtskij rajon)
kaz: Қазығұрт / Qazığurt
rus: Казыгурт (Kazygurt)
kaz: Мақтаарал ауданы / Maqtaaral awdanı
rus: Мактааральский район (Maktaaral'skij rajon)
kaz: Жетісай / Jetisay
rus: Жетысай (Žetysaj)
kaz: Ордабасы ауданы / Ordabası awdanı
rus: Ордабасынский район (Ordabasynskij rajon)
kaz: Темірлан / Temirlan
rus: Темирлановка (Temirlanovka)
kaz: Отырар ауданы / Otırar awdanı
rus: Отрарский район (Otrarskij rajon)
kaz: Шәуілдір / Şäwildir
rus: Шаульдер (Šaul'der)
kaz: Сайрам ауданы / Sayram awdanı
rus: Сайрамский район (Sajramskij rajon)
kaz: Ақсу / Aqsw
rus: Аксу (Aksu)
kaz: Сарыағаш ауданы / Sarıağaş awdanı
rus: Сарыагашский район (Saryagašskij rajon)
kaz: Сарыағаш / Sarıağaş
rus: Сарыагаш (Saryagaš)
kaz: Созақ ауданы / Sozaq awdanı
rus: Сузакский район (Suzakskij rajon)
kaz: Шолаққорған / Şolaqqorğan
rus: Чулаккурган (Čulakkurgan)
kaz: Төле би ауданы / Töle bï awdanı
rus: Толебийский район (Tolebijskij rajon)
kaz: Ленгер / Lenger
rus: Ленгер (Lenger)
kaz: Түлкібас ауданы / Tülkibas awdanı
rus: Тюлькубаский район (Tjul'kubaskij rajon)
kaz: Тұрар Рысқұлов / Turar Rısqulov
rus: Турар Рыскулов (Turar Ryskulov)
kaz: Түркістан қаласы / Türkistan qalası
rus: Город Туркестан (Gorod Turkestan)
kaz: Түркістан / Türkistan
rus: Туркестан (Turkestan)
kaz: Шардара ауданы / Şardara awdanı
rus: Чардаринский район (Čardarinskij rajon)
kaz: Шардара / Şardara
rus: Чардара (Čardara)
kaz: Шымкент қаласы / Şımkent qalası
rus: Город Шымкент (Gorod Šymkent)
kaz: Шымкент / Şımkent
rus: Шымкент (Šymkent)


kaz: Павлодар облысы / Pavlodar oblısı
rus: Павлодарская область (Pavlodarskaja oblast')
kaz: Павлодар / Pavlodar
rus: Павлодар (Pavlodar)
kaz: Аққу ауданы / Aqqw awdanı
rus: Аккуский район (Akkuskij rajon)
kaz: Аққу / Aqqw
rus: Акку (Akku)
kaz: Ақсу қаласы / Aqsw qalası
rus: Город Аксу (Gorod Aksu)
kaz: Ақсу / Aqsw
rus: Аксу (Aksu)
kaz: Ақтоғай ауданы / Aqtoğay awdanı
rus: Актогайский район (Aktogajskij rajon)
kaz: Ақтоғай / Aqtoğay
rus: Актогай (Aktogaj)
kaz: Баянауыл ауданы / Bayanawıl awdanı
rus: Баянаульский район (Bajanaul'skij rajon)
kaz: Баянауыл / Bayanawıl
rus: Баянаул (Bajanaul)
kaz: Екібастұз қаласы / Ekibastuz qalası
rus: Город Экибастуз (Gorod Ėkibastuz)
kaz: Екібастұз / Ekibastuz
rus: Экибастуз (Ėkibastuz)
kaz: Ертіс ауданы / Ertis awdanı
rus: Иртышский район (Irtyšskij rajon)
kaz: Ертіс / Ertis
rus: Иртышск (Irtyšsk)
kaz: Железин ауданы / Jelezïn awdanı
rus: Железинский район (Železinskij rajon)
kaz: Железинка / Jelezïnka
rus: Железинка (Železinka)
kaz: Қашыр ауданы / Qaşır awdanı
rus: Качирский район (Kačirskij rajon)
kaz: Қашыр / Qaşır
rus: Качиры (Kačiry)
kaz: Май ауданы / May awdanı
rus: Майский район (Majskij rajon)
kaz: Көктөбе / Köktöbe
rus: Коктобе (Koktobe)
kaz: Павлодар ауданы / Pavlodar awdanı
rus: Павлодарский район (Pavlodarskij rajon)
kaz: Павлодар / Pavlodar
rus: Павлодар (Pavlodar)
kaz: Павлодар қаласы / Pavlodar qalası
rus: Город Павлодар (Gorod Pavlodar)
kaz: Павлодар / Pavlodar
rus: Павлодар (Pavlodar)
kaz: Успен ауданы / Wspen awdanı
rus: Успенский район (Uspenskij rajon)
kaz: Успенка / Wspenka
rus: Успенка (Uspenka)
kaz: Шарбақты ауданы / Şarbaqtı awdanı
rus: Щербактинский район (Ş̌erbaktinskij rajon)
kaz: Шарбақты / Şarbaqtı
rus: Щербакты (Ş̌erbakty)


kaz: Солтүстік Қазақстан облысы / Soltüstik Qazaqstan oblısı
rus: Северо-Казахстанская область (Severo-Kazaȟstanskaja oblast')
kaz: Петропавл / Petropavl
rus: Петропавловск (Petropavlovsk)
kaz: Айыртау ауданы / Ayırtaw awdanı
rus: Айыртауский район (Ajyrtauskij rajon)
kaz: Саумалкөл / Sawmalköl
rus: Саумалколь (Saumalkol')
kaz: Ақжар ауданы / Aqjar awdanı
rus: Акжарский район (Akžarskij rajon)
kaz: Талшық / Talşıq
rus: Талшик (Talšik)
kaz: Аққайың ауданы / Aqqayıñ awdanı
rus: Аккайынский район (Akkajynskij rajon)
kaz: Смирнов / Smïrnov
rus: Смирново (Smirnovo)
kaz: Ғабит Мүсірепов ауданы / Ğabït Müsirepov awdanı
rus: Район Габита Мусрепова (Rajon Gabita Musrepova)
kaz: Новоишим / Novoïşïm
rus: Новоишимский (Novoišimskij)
kaz: Есіл ауданы / Esil awdanı
rus: Есильский район (Jesil'skij rajon)
kaz: Явленка / Yavlenka
rus: Явленка (Javlenka)
kaz: Жамбыл ауданы / Jambıl awdanı
rus: Жамбылский район (Žambylskij rajon)
kaz: Пресновка / Presnovka
rus: Пресновка (Presnovka)
kaz: Қызылжар ауданы / Qızıljar awdanı
rus: Кызылжарский район (Kyzylžarskij rajon)
kaz: Бескөл / Besköl
rus: Бишкуль (Biškul')
kaz: Мағжан Жұмабаев ауданы / Mağjan Jumabaev awdanı
rus: Район Магжана Жумабаева (Rajon Magžana Žumabajeva)
kaz: Булаев / Bwlaev
rus: Булаево (Bulajevo)
kaz: Мамлют ауданы / Mamlywt awdanı
rus: Мамлютский район (Mamljutskij rajon)
kaz: Мамлют / Mamlywt
rus: Мамлютка (Mamljutka)
kaz: Петропавл қаласы / Petropavl qalası
rus: Город Петропавловск (Gorod Petropavlovsk)
kaz: Петропавл / Petropavl
rus: Петропавловск (Petropavlovsk)
kaz: Тайынша ауданы / Tayınşa awdanı
rus: Тайыншинский район (Tajynšinskij rajon)
kaz: Тайынша / Tayınşa
rus: Тайынша (Tajynša)
kaz: Тимирязев ауданы / Tïmïryazev awdanı
rus: Тимирязевский район (Timirjazevskij rajon)
kaz: Тимирязев / Tïmïryazev
rus: Тимирязево (Timirjazevo)
kaz: Уәлиханов ауданы / Wälïxanov awdanı
rus: Уалихановский район (Ualiȟanovskij rajon)
kaz: Кішкенекөл / Kişkeneköl
rus: Кишкенеколь (Kiškenekol')
kaz: Шал ақын ауданы / Şal aqın awdanı
rus: Район Шалакына (Rajon Šalakyna)
kaz: Сергеевка / Sergeevka
rus: Сергеевка (Sergejevka)

kaz: Шығыс Қазақстан облысы / Şığıs Qazaqstan oblısı
rus: Восточно-Казахстанская область (Vostočno-Kazaȟstanskaja oblast')
kaz: Өскемен / Öskemen
rus: Усть-Каменогорск (Ust'-Kamenogorsk)
kaz: Абай ауданы / Abay awdanı
rus: Абайский район (Abajskij rajon)
kaz: Қарауыл / Qarawıl
rus: Караул (Karaul)
kaz: Аягөз ауданы / Ayagöz awdanı
rus: Аягозский район (Ajagozskij rajon)
kaz: Аягөз / Ayagöz
rus: Аягоз (Ajagoz)
kaz: Аягөз қаласы / Ayagöz qalası
rus: Город Аягоз (Gorod Ajagoz)
kaz: Аягөз / Ayagöz
rus: Аягоз (Ajagoz)
kaz: Бесқарағай ауданы / Besqarağay awdanı
rus: Бескарагайский район (Beskaragajskij rajon)
kaz: Бесқарағай / Besqarağay
rus: Бескарагай (Beskaragaj)
kaz: Бородулиха ауданы / Borodwlïxa awdanı
rus: Бородулихинский район (Boroduliȟinskij rajon)
kaz: Бородулиха / Borodwlïxa
rus: Бородулиха (Boroduliȟa)
kaz: Глубокое ауданы / Glwbokoe awdanı
rus: Глубоковский район (Glubokovskij rajon)
kaz: Глубокое / Glwbokoe
rus: Глубокое (Glubokoje)
kaz: Жарма ауданы / Jarma awdanı
rus: Жарминский район (Žarminskij rajon)
kaz: Георгиевка / Georgïevka
rus: Георгиевка (Georgijevka)
kaz: Зайсан ауданы / Zaysan awdanı
rus: Зайсанский район (Zajsanskij rajon)
kaz: Зайсан / Zaysan
rus: Зайсан (Zajsan)
kaz: Зырян ауданы / Zıryan awdanı
rus: Зыряновский район (Zyrjanovskij rajon)
kaz: Зырян / Zıryan
rus: Зыряновск (Zyrjanovsk)
kaz: Зырян қаласы / Zıryan qalası
rus: Город Зыряновск (Gorod Zyrjanovsk)
kaz: Зырян / Zıryan
rus: Зыряновск (Zyrjanovsk)
kaz: Көкпекті ауданы / Kökpekti awdanı
rus: Кокпектинский район (Kokpektinskij rajon)
kaz: Көкпекті / Kökpekti
rus: Кокпекты (Kokpekty)
kaz: Курчатов қаласы / Kwrçatov qalası
rus: Город Курчатов (Gorod Kurčatov)
kaz: Курчатов / Kwrçatov
rus: Курчатов (Kurčatov)
kaz: Күршім ауданы / Kürşim awdanı
rus: Курчумский район (Kurčumskij rajon)
kaz: Күршім / Kürşim
rus: Курчум (Kurčum)
kaz: Қатонқарағай ауданы / Qatonqarağay awdanı
rus: Катон-Карагайский район (Katon-Karagajskij rajon)
kaz: Үлкен Нарым / Ülken Narım
rus: Большенарымское (Bol'šenarymskoje)
kaz: Өскемен қаласы / Öskemen qalası
rus: Город Усть-Каменогорск (Gorod Ust'-Kamenogorsk)
kaz: Өскемен / Öskemen
rus: Усть-Каменогорск (Ust'-Kamenogorsk)
kaz: Риддер қаласы / Rïdder qalası
rus: Город Риддер (Gorod Ridder)
kaz: Риддер / Rïdder
rus: Риддер (Ridder)
kaz: Семей қаласы / Semey qalası
rus: Город Семипалатинск (Gorod Semipalatinsk)
kaz: Семей / Semey
rus: Семипалатинск (Semipalatinsk)
kaz: Тарбағатай ауданы / Tarbağatay awdanı
rus: Тарбагатайский район (Tarbagatajskij rajon)
kaz: Ақсуат / Aqswat
rus: Аксуат (Aksuat)
kaz: Ұлан ауданы / Ulan awdanı
rus: Уланский район (Ulanskij rajon)
kaz: Молодежный / Molodejnıy
rus: Молодёжный (Molodjožnyj)
kaz: Үржар ауданы / Ürjar awdanı
rus: Урджарский район (Urdžarskij rajon)
kaz: Үржар / Ürjar
rus: Урджар (Urdžar)
kaz: Шемонаиха ауданы / Şemonaïxa awdanı
rus: Шемонаихинский район (Šemonaiȟinskij rajon)
kaz: Шемонаиха / Şemonaïxa
rus: Шемонаиха (Šemonaiȟa)

Kazakhstan | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new